Štatút

Štatút súťaží s Oázou relax
Súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná ani podporovaná. Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnosti Facebook, ale spoločnosti Oáza relax, s.r.o., ako správcovi stránky spoločnosti Oáza relax, s.r.o. na sociálnej sieti Facebook. Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely danej súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výhradne jej usporiadateľ.

1. Usporiadateľom a organizátorom súťaže je: Oáza relax, s.r.o. , so sídlom Gen. M. Vesela 83, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 832 731, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 19477/L  (ďalej len „usporiadateľ“).

2. Termín konania súťaže a miesto
Termín konania súťaže je zverejnený prostredníctvom sociálnej siete Facebook na https://www.facebook.com/oazarelax

3. Podmienky účasti v súťaži

 • Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“).
 • Podmienky účasti v súťaži sú nasledovné:
  • Súťažiaci sa zapojí do súťaže, ak v čase konania súťaže pridá k príspevku („post“) usporiadateľa na facebookovom profile svoj komentár v súvislosti so zadaním.
  • Účasť v súťaži nie je podmienená nákupom akýchkoľvek výrobkov ponúkaných na predaj v Oáza relax, s.r.o.
  • Súťažiaci sa môžu do súťaže zapojiť aj opakovane počas obdobia trvania súťaže, avšak výhercom sa súťažiaci môže stať iba raz.
  • Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Oáza relax, s.r.o. Zo súťaže nie sú vylúčení rodinní príslušníci zamestnancov Oáza relax, s.r.o. (manžel/manželka, deti, rodičia a súrodenci).

4. Vyhodnotenie súťaže a výhry

 • Posúdenie splnenia všetkých podmienok účasti v súťaži je pri každom súťažiacom výhradne v kompetencii usporiadateľa.
 • Výhercom súťaže sa stane súťažiaci, ktorého určí usporiadateľ prostredníctvom náhodného žrebovania na www.random.org, a ktorý splní všetky podmienky účasti v súťaži.
 • Výber výhercov sa uskutoční bez prítomnosti verejnosti. Počet výhercov a výhra sú spresňované na facebookovom profile Oáza relax, s.r.o.
 • Výhercovia budú vyhlásení na facebookovom profile Oáza relax, s.r.o. najneskôr do 3 pracovných dní od žrebovania. Výhercovia budú vyzvaní ku kontaktovaniu usporiadateľa pre dohodnutie termínu a spôsobu prevzatia výhry.
 • V prípade, ak výherca na správu usporiadateľa o výhre v súťaži nebude reagovať do termínu uvedeného na facebookovom profile Oáza relax, s.r.o., stráca nárok na výhru.
 • Výhry budú výhercom odovzdané podľa dohody uzavretej medzi usporiadateľom a výhercom.

5. Vylúčenie súťažiaceho
Usporiadateľ si vyhradzuje právo do súťaže nezaradiť súťažiaceho, ktorého komentár bude obsahovať hrubo urážlivé vyjadrenie, alebo bude obsah jeho komentára v rozpore s dobrými mravmi, alebo ak nesplní všetky podmienky súťaže.

6. Účasť v súťaži a súhlas so spracúvaním osobných údajov

 • Prevádzkovateľom a osobou zodpovednou za spracúvanie osobných údajov účastníkov v rámci súťaže je usporiadateľ.
 • Účastník súťaže zapojením sa do súťaže udeľuje svoj súhlas s podmienkami súťaže a zároveň udeľuje usporiadateľovi svoj výslovný súhlas so spracúvaním svojich Osobných údajov v rozsahu podmienok a údajov, ktoré sú nevyhnutné na účasť v súťaži a jej vyhodnotenie na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „nariadenie“). Účelom tohto spracúvania je zabezpečenie organizácie a vyhodnotenia súťaže v súlade s podmienkami (napr. odovzdanie výhry výhercovi súťaže, zverejnenie mena, priezviska, mesta výhercu súťaže v oznamovacích prostriedkoch, na vyššie uvedenej internetovej a facebookovej stránke organizátora). Osobné údaje účastníka budú na tieto účely spracúvané počas doby trvania súťaže, ktoré budú zverejnené na facebookovom profile Oáza relax, s.r.o.
 • Osobné údaje výhercov súťaže budú v nevyhnutnom rozsahu uchovávané aj po skončení súťaže na účely právnej ochrany usporiadateľa (napr. vymáhanie právnych nárokov, obrana v prípade uplatňovania nárokov u organizátora a pod.). Bez udelenia súhlasu podľa tohto bodu podmienok nie je možná účasť v súťaži.
 • Udelenie súhlasu účastníka na spracúvanie jeho osobných údajov je dobrovoľné a nie je podmienkou poskytovania iných služieb usporiadateľa (napr. predaj tovaru).
 • Ktorýkoľvek z udelených súhlasov je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom písomného oznámenia adresovaného na adresu sídla usporiadateľa súťaže alebo na e-mailovú adresu zodpovednej osoby usporiadateľa oazarelax@gmail.com.  V prípade, ak účastník odvolá svoj súhlas udelený na účely organizovania súťaže, jeho účasť v súťaži nie je ďalej možná. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré vychádzalo zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 • Účastník súhlasí s tým, aby po skončení platnosti jeho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ako aj po zániku účelu, na ktorý boli osobné údaje spracúvané, boli tieto bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany usporiadateľa z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované, ak povinnosť ich ďalšieho uchovávania nevyplýva z osobitných právnych predpisov.
 • Osobné údaje spracúvané v rámci súťaže môžu byť poskytnuté len prevádzkovateľovi sociálnej siete Facebook na účely ich zverejnenia v nevyhnutnom rozsahu: meno, priezvisko a mesto výhercu súťaže.
 • Na základe žiadosti účastníka ako dotknutej osoby a za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených nariadením, usporiadateľ informuje túto osobu, či spracúva jej osobné údaje, a ak áno, tak ktoré jej osobné údaje sú spracúvané. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených nariadením má dotknutá osoba:
  • právo na prístup k svojim osobným údajom,
  • právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu,
  • právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne,
  • právo na prenosnosť údajov. Na tieto účely môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať usporiadateľa na adrese sídla spoločnosti Oáza relax, s.r.o. alebo na e-mailovej adrese zodpovednej osoby usporiadateľa oazarelax@gmail.com, alebo na telefónnom čísle: 0905252334. Usporiadateľ vyrieši žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu a v každom prípade v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.
  • Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, telefonický kontakt: +421/2/3231 3220 alebo +421 2 323 132 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk najmä v prípade podozrenia z porušenia ochrany osobných údajov.

7. Záverečné ustanovenia

 • Súťažiaci svojou účasťou v súťaži udeľuje usporiadateľovi súhlas so znením týchto pravidiel.
 • Súťažiacemu nevzniká právny nárok na poskytnutie výhry a súťažiaci nie je oprávnený požadovať od usporiadateľa namiesto výhry akékoľvek alternatívne plnenie. Zároveň súťažiaci nie je povinný výhru prijať.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť výhru inou výhrou porovnateľného typu a hodnoty a zmeniť podmienky odovzdania výhry.
 • Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá súťažiacemu vznikla v dôsledku účasti na súťaži, alebo nedostupnosti / nefunkčnosti technických zariadení a sietí potrebných na priebeh súťaže a účasť v nej.

V Ružomberku, 20.3.2021